ਬੰਦ ਕਰੋ

ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਰੱਦੀਕਰਨ

ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਰੱਦੀਕਰਨ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਰੱਦੀਕਰਨ   ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਰੱਦੀਕਰਨ