ਬੰਦ ਕਰੋ

ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ/ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ/ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ/ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ   ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ/ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ