ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐਨ.ਓ.ਸੀ. / ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ / ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਐਨ.ਓ.ਸੀ. / ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ / ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. / ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ / ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ   ਐਨ.ਓ.ਸੀ. / ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ / ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ