ਬੰਦ ਕਰੋ

ਖੁਰਾਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ (ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ)

ਖੁਰਾਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ (ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ)
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਖੁਰਾਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ (ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ)   ਖੁਰਾਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ (ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ)