ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪਲਾਟ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੰਬਧ ਲਈ

ਪਲਾਟ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੰਬਧ ਲਈ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਪਲਾਟ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੰਬਧ ਲਈ   ਪਲਾਟ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੰਬਧ ਲਈ