ਬੰਦ ਕਰੋ

ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ   ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ