ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੰਪਿਊਟਰ-ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਮਾਸੂਚੀ

ਕੰਪਿਊਟਰ-ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਮਾਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਕੰਪਿਊਟਰ-ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਮਾਸੂਚੀ 23/04/2022 27/04/2022 ਦੇਖੋ (436 KB)