ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ

ਸਕੈਨਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕੋਟੇਸ਼ਨ

18/01/2022 24/01/2022 ਦੇਖੋ (704 KB)