ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ-19

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ -19) ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੱਭੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਰੋਗ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਸ਼ਾਣੂ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਕੂਹਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਕੇ)।

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਰੋਕਥਾਮ/ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ :

 • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ।
 • ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
 • ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕੋ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ।
 • ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

ਲੱਛਣ

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੱਛਣ :

 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ

ਹੋਰ ਲੱਛਣ :

 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 • ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦਸਤ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਵਗਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।