ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਲੜੀ ਨੰ: ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਨੰ:
1 ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ 01638 260555
2 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ 01638 262333
3 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1100
4 ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104
5 ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098
6 ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091
7 ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ 1090
8 ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 1070
9 ਐਂਬੂਲੈਂਸ 102, 108
10 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ/ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 101
11 ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1950