ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ)

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ)
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ)   ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ)