ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਮ. ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ

ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਮ. ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਮ. ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ

ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਮ. ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 22-12-2019, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਨ।

22/12/2019 22/12/2019 ਦੇਖੋ (2 MB)