ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮਨੈਂਜਮੇਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 (21062019) 21/06/2019 31/07/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ (1 MB)
ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮਨੈਂਜਮੇਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 23/04/2019 30/04/2020 ਡਾਊਨਲੋਡ (1 MB)
ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ