ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮਨੈਂਜਮੇਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 (21062019) 21/06/2019 31/07/2019 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 2018

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ.

19/09/2018 19/09/2018 ਦੇਖੋ (2 MB)