ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਉ।
  • ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।
  • ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।

ਪਹੁੰਚ: http://punjab.gov.in/documents/10191/1035707/Issuance+of+Birth+Certificate+%28Rural+area%29.pdf/190d5c70-c669-4cf0-983b-a0a9dbf50858

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ
ਸਥਾਨ : ਨਜਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123