ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਉ।
  • ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।
  • ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।

ਪਹੁੰਚ: http://punjab.gov.in/documents/10191/1035707/Issuance+of+Death+Certificate+%28Rural+area%29.pdf/dc71b840-aa60-45df-8e63-5d6286b85503

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ।
ਸਥਾਨ : ਨਜਦੀਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123