ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਉ।
  • ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।
  • ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।

ਪਹੁੰਚ: https://punjab.gov.in/forms/

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰ ਜਾਓ।
ਸਥਾਨ : ਨਜਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123