ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ QR Code ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ:-

qr code

 

 

 

 

 

 

 

https://esewa.punjab.gov.in/

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।