ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡੀਸੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਕੋਵਿਡ19 ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ