ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ,ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਕੜ ਫੈਸਲਾ

ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਚੋਖਾ ਅਬੋਹਰ’ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾਂਹ।