ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ-ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ।