ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2018

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 19/09/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸੇਵਾਵਾਂ PTAC ਐਕਟ 2018 ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 19/09/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 19/09/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 06/09/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

144 ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 01/09/2023

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 06/09/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

144 ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 08/08/2023

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 25/08/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

144 ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 09/08/2023

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 25/08/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਡਰੇਨਾ ਦੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 21/08/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 2023-24

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 09/08/2023
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

144 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 31/05/2023

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 08/06/2023