ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ-19 ਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਕੀ ਕਰੋ

 • ਛਿੱਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ/ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।
 • ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ (ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖੰਘ)। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਕ/ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ।
 • ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੰਘ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ / ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ / ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 24 × 7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01638-260555 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਤੇ ਰਹੋ।
 • ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਓ।
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ / ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।

ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ

 • ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।
 • ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕੋ।
 • ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਓ।
 • ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ (ਰੇਲਿੰਗ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਗੇਟ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।