ਫਾਰਮ

ਫਾਰਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ   ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਬੁਡਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ   ਬੁਡਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਕੰਨਵੈਸ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਮਧੀ   ਕੰਨਵੈਸ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਮਧੀ
ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ / ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਫਾਰਮ   ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ / ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਫਾਰਮ
ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ   ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ   ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ   ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ   ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ   ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ/ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ, ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.   ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ/ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ, ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.