ਬੰਦ ਕਰੋ

ਫਾਰਮ

Filter Form category wise

ਫਿਲਟਰ

ਫਾਰਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 16/07/2018 ਦੇਖੋ (670 KB)
EWS- ਸਤੰਬਰ -2018 ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ-ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ 01/09/2019 ਦੇਖੋ (860 KB)
ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ   ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਬੁਡਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 16/07/2018 ਦੇਖੋ (364 KB)
ਕੰਨਵੈਸ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਮਧੀ   ਕੰਨਵੈਸ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਮਧੀ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ   ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ   ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ   ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ   ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ/ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ, ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.   ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ/ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ, ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.