ਬੰਦ ਕਰੋ

ਫਾਰਮ

Filter Form category wise

ਫਿਲਟਰ

ਫਾਰਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਤਾ View / Download
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ   ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਸੋਧੇ ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ)   ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਸੋਧੇ ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ)
ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਸੋਧੇ ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਵਪਾਰਕ)   ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ/ਸੋਧੇ ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਵਪਾਰਕ)
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. / ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ / ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ   ਐਨ.ਓ.ਸੀ. / ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ / ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ/ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ   ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ/ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਸਕੀਮ   ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਸਕੀਮ
ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ   ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਪੈਕਟਰਮ ਡੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ   ਸਪੈਕਟਰਮ ਡੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ   ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ   ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ